همه آبهای دریا هم نمی توانند یک کشتی را غرق کنند

مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند

بنابراین

تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت

مگر اینکه شما اجازه بدهید…

اتفاقات اطرافتان هرگز نمی توانند شادابی و روحیه خوب را از شما بگیرد مگر این که شما به آن اتفاقات اجازه دهید تا انرژی مثبت را از وجودتان دور کنند.منبع اصلی مطلب : ツدوست داشتن از عشق برتر است
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : برای عنوان هزاران کلمه است که فکرم را درگیر کرده است ... پس عنوان را هر چه میخواهید خودتان بگذارید